Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou komín s.r.o, so sídlom Za Orlovňou 190/19, 029 41 Klin, okres Námestovo, IČO: 46047581
IČ DPH: SK2023219352. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, vložka č. 54391/L , oddiel Sro, ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej ako “prevádzkovateľ”alebo aj ,,predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len “obchod”).

2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (tzv.spotrebitelia), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevázdkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

3. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

5. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

6. Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.

7. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa prevádzkovateľa pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bol prevádzkovateľom vyžiadaný finančný záloh.

8. Služby – poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory.

9. Pracovný čas – znamená čas v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

10. Spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

11. Odberným miestom je adresa sídla prevádzkovateľa, a to Za Orlovňou 190/19, 029 41 Klin,okres Námestovo.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať najmä: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde emailovým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

4. Prevádzkovateľ si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho finančnú zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím finančnej zálohy berie na vedomie, že tovar za ktorý bola finančná záloha poskytnutá spadá do okruhu tovarov definovaných v § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na ďiaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a teda kupujúci nemôže odstúpiť od takto uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

5. V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

6. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho u seba,vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa.

7. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

III. Odstúpenie od zmluvy a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpení od zmluvy

A. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PRE KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA

1. Kupujúci-spotrebiteľ ma právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uyatvorenej na diaľku prostredníctvom    obchodu bez uvedenia dôvodu,a to v lehote 14 dní.Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie  po 14 dňoch odo dňa,keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu  prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci-spotrebiteľ povinný informovať o  svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením.Na  tento účel môže kupujúci-spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy,ktorý je  prístupný na webovom sidle www.kominsro.sk

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná,ak kupujúci-spotrebiteľ pošle oznámenie o  uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým,ako uplynie lehota na odstúpenie od  kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy prevádzkovateľ kupujúcemu-spotrebiteľovi vráti všetky platby,ktoré  kupujúci-spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavrením kúpnej zmluvy,najmä kúpnu cenu vrátane  nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi.To sa nevzťahuje na dodatočné náklady,ak kupujúci-  spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia,ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,ktorý  ponúkame.Platby  budú kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu,najneskôr do 14  dní odo dňa,keď prevádzkovateľovi bude doručené oznámenie kupujúceho-spotrebiteľa o odstupení  od kúpnej zmluvy. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom platby,aký kupujúci-  spotrebiteľ použil pri platbe,ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby,a to bez  účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov,resp. ak sa prevádzkovateľ s kupujúcim-spotrebiteľom  nedohodol inak.Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu-spotrebiteľovi uhradená až po doručení  vráteného tovaru späť na adresu prevádzkovateľa alebo po predložení dokladu preukazujúceho  zaslanie tovaru späť,a to podľa toho,čo nastane skôr.

3.Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy,predmetom ktorej je:

a)     poskytnutie služby,ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a   spotrebiteľ vyhlásil,že bol riadne poučený o tom,že vyjadrením

b)     tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po uplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

c)     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,tovaru vyrobeného na  mieru,alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)     predaj tovaru uzavretého v ochranom obale,ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany  zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušeny,

e)     predaj zvukových záznamov,obrazových záznamov,zvukovoobrazových záznamov,kníh alebo počitačového softvéru predávaných v ochrannom obale,ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f)      predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a

g)     poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči,ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil,že bol riadne poučený o tom,že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstupenie od kúpnej zmluvy.

4. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci-spotrebiteľ, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci-spotrebiteľ, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste predávajúceho,nie prostredníctvom obchodu.

5. V prípade, ak kupujúci-spotrebiteľ doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný,kupujúci-spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy.V prípade,ak však prevádzkovateľ vysloví s takýmto odstúpením od zmluvy výslovný súhlas, vráti prevádzkovateľ  kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu,a to v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru prevádzkovateľovi,a to bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

B.PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PRE KUPUJÚCEHO-PODNIKATEĽA

Kupujúci-podnikateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

C.PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PRE PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

D. VYPOVEDANIE ZMLUVY

Kúpnu zmluvu uzavretú medzi prevádzkovateľom a kupujúcim-spotrbiteľom môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez uvedenia dôvodu v 30 dňovej výpovednej dobe,ktorá začína plynúť prvým dňom po dni,v ktorom bude písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

IV. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko,miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej sumy. Do doby prechodu vlastníckeho práva z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa,najneskôr do 14 dní odo dňa spracovania objednávky kupujúceho.. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nepoškodenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.

V prípade osobného odberu priamo v predajnom mieste prevádzkovateľa je kupujúci povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí.Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe predajného miesta.

Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo inou,treťou osobou,ktorú kupujúci poverí prevzatím tovaru.

7. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (napr.návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad a pod.).

V. Kúpna cena, platby

1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

2. Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje: a) platbou na  dobierku, b) hotovosťou c) platbou na účet označený predávajúcim,na zaklade vystavenej Proformnej faktúry.Po pripísaní sumy uvedenej na Proformnej faktúre na účet prevádzkovateľa bude kupujúcemu-spotrebiteľovi odoslaná faktúra.

3. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia” alebo “výpredaj”. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

VI. Záruka, reklamácie,sťažnosti, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku v rovnakej hodnote.

4. Kupujúci-spotrebiteľ má právo vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

5. Prevádzkovateľ nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou (kuriérnou) spoločnosťou.

6. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného za doručenie tovaru od prevádzkovateľa ku kupujúcemu-spotrebiteľovi. Po dohode môže byť vrátenie kúpnej ceny uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

7. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry prevádzkovateľa alebo autorizovanému záručnému servisu,ktorý na účelý reklamácie označí výlučne prevádzkovateľ. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. ich prevádzkovateľ na požiadanie oznámime telefonicky alebo formou e-mailu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od prevádzkovateľa automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje prevádzkovateľa (telefonicky alebo emailom) pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

8. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania,tj. od doručenia riadne vyplneného reklamačného formulára. Prevádzkovateľ oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom alebo poštou). V prípade, že prevádzkovateľ alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  prevádzkovateľ zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.

9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

10. Prevádzkovateľ výslovne uvádza,že kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatnit reklamácie,sťažnosti a podnety osobne alebo písomnou formou na adrese: komín s.r.o. so sídlom Za Orlovňou 190/19, 029 41 Klin, okres Námestovo alebo emailom na: kominsro@kominsro.sk.

VII. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvo systému alternatívneho riešenia sporov

1. Každy spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov.Alternatívne riešenie sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 391/2015 Z.z.”). Zoznam subjektov  alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stranke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.

Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum,ktoré mu poskytne adresu na doručovanie,elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov,ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva,že prevádzkovateľ porušil jeho práva.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo podať návrch na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prevádzkovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Návrch podáva kupujúci-spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obratiť sa na súd tým nie je dotknutá.Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov,právo voľby,ktorému z nich podá návrch,, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy,ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrch na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov,sa neprihliada.

Návrh musí obsahovaľ náležitosti v zmysle zákona č.391/2015 Z.z. a záujemca musí k návrhu priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu , ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Návrh možno podať v listinnej podobe,elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár,ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

VIII. Ochrana súkromia

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučnepre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu) a výlučne pre jeho marketingové účely.

2. Kupujúci týmto v zmysle zákona č 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dplnení niektorých zákonov udeľuje prevádzkovateľovi, a to obchodnej spoločnosti komín s.r.o. , súhlas so spracovaním osobných údajov (najmä,no nie výlučne meno,priezvisko,adresa ,rodné číslo,číslo občianskeho preukazu, resp. iného dokladu totožnosti,akýchkoľvek úradných listín, a pod.), a to na účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy a využitie na marketingové účely prevádzkovateľa. Súhlas podľa predchádzajúcej vety sa udeľuje na dobu neurčitú.

3. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

5. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

6. Osobné údaje poskytnuté za účelom nákupu na splátky spracováva splátková spoločnosť a nie prevádzkovateľ, a teda spracovanie týchto údajov podlieha všeobecným obchodným podmienkam splátkovej spoločnosti.

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

6. Prevádzkovateľ napokom výslovne informuje kupujúceho, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Poučenie pre spotrebiteľa